Konkurs „Najpiękniej ukwiecony balkon”

Konkurs „Najpiękniej ukwiecony balkon”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” zaprasza mieszkańców
do udziału w konkursie na  „ Najpiękniej ukwiecony balkon”

Informacje i zapisy:
Spółdzielczy Klub „Tęcza”
w godz. 10.00-20.00 (tel. 63-280-35-16)

Konkurs trwa od 28.06. do 15.10.2019r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 28.06.2019r.

 

REGULAMIN KONKURSU„ NAJPIĘKNIEJ UKWIECONY BALKON”

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

  1. Włączenie jak największej liczby mieszkańców w sprawy dotyczące poprawy estetyki osiedli.
  2. Rozwijanie i doskonalenie działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców.

TERMIN I MIEJSCE

  1. Konkurs pt. „Najpiękniej ukwiecony balkon” organizowany jest na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku.
  2. Konkurs trwa od 28 czerwca do 15 października.
  3. Podsumowanie konkursu – od listopada do pierwszej połowy grudnia.
  4. O dokładnym terminie i miejscu podsumowania nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni zaproszeniami.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
  2. Udział w konkursie mogą zgłaszać mieszkańcy osiedli spółdzielczych, organizacje samorządowe, członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 czerwca w Spółdzielczym Klubie „Tęcza” (tel. 063-280-35-16).

KOMISJA KONKURSOWA I PRZEBIEG KONKURSU

Komisja konkursowa składa się z 5 osób, w tym z plastyka, przedstawiciela Rady Nadzorczej, przedstawiciela Administracji Spółdzielni oraz dwóch przedstawicieli mieszkańców nie biorących udziału w konkursie.

Komisja konkursowa w terminie do 30 października w składzie co najmniej 3 osobowym typuje
3 najładniejsze balkony, ustali kolejność miejsc oraz przyzna wyróżnienia. Na ocenę składa się wygląd estetyczny, jakość, rodzaj i harmonia ukwiecenia.

Balkony zostaną trzykrotnie sfotografowane w czasie trwania konkursu.

NAGRODY

Pierwsze trzy miejsca zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi, a wyróżnieni otrzymają upominki.

ORGANIZOTORZY

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Interpretacja niniejszego regulaminu oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć we wszystkich sprawach spornych lub nieuwzględnionych w regulaminie należy do kompetencji Komisji Konkursowej.

Konkurs pt.” Najpiękniej ukwiecony balkon” jest imprezą stałą.