Statut

Uchwała
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni

Stosownie do przepisu art. 48 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity tekst w Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 ) i § 95 ust. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się jednolity tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku, uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 24 czerwca 1983 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Zebrania Przedstawicieli : Nr 7/86 z dn. 14.05.1986 r., Nr 9/87 z dn. 17.06.1987 r., Nr 7/88 z dn. 27.05.1988 r., Nr 7/89 z dn. 15.06.1989 r., Nr 7/90 z dn. 29.03.1990 r., Nr 7/91 z dn. 28.06.1991 r., Nr 1/92 z dn. 26.06.1992 r., Nr 7/93 z dn. 25.06.1993 r., Nr 8/94 z dn. 24.06.1994 r., Nr 7/95 z dn. 23.06.1995 r., Nr 9/96 z dn. 21.06.1996 r., Nr 9/97 z dn. 20.06.1997 r., Nr 8/98 z dn. 26.06.1998 r., Nr 11/2000 z dn. 30.06.2000 r, Nr 10/2003 z dn. 27.06.2003 r.,
Nr 10/2004 z dn. 25.06.2004 r. , Nr 9/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r., i nr 8/2007 z dnia 30 maja 2007 r., Nr 15/2007 z dnia 30 listopada 2007r. oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 9/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. , nr 8/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. , nr 8 / 2014 z dn. 27.06.2014 i nr 9/2018 z dn. 27.06.2018 r. w brzmieniu jak następuje:

„ Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
Spis treści
I. Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………. 2
II. Członkowie ……………………………………………………………………………………… 3
III. Prawa i obowiązki członków ……………………………………………………………… 4
A. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze ……………………………………………… 6
B. Wkłady ……………………………………………………………………………….. 7
C. Spółdzielcze prawo do lokalu …………………………………………………………10
C.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ………………… 10
C.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu …………………………………. 12
C.3. Odrębna własność lokalu ……………………………………………………………. 14
D. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ……………………. 16
F. Zamiana mieszkań …………………………………………………………………….. 19
G. Używanie lokali ………………………………………………………………………… 19
H. Opłaty za używanie lokali ………………………………………………………….. 20
I. Dodatkowe wyposażenie lokali ………………………………………………….. 22
III a. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego……………………….. 22
III b. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ……………………………………… 23
IV. Ustanie członkostwa ………………………………………………………………………… 23
V. Wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu………………………………………. 24
D. Rozliczenie z tytułu udziałów, wkładów i wartości spółdzielczego
prawa do lokalu …………………………………………………………………………. 24
VII. Organy Spółdzielni ………………………………………………………………………………. 26
A. Walne Zgromadzenie …………………………………………………………………… 26
B. Rada Nadzorcza ………………………………………………………………………….. 31
C. Zarząd ……………………………………………………………………………………….. 34
VIII. Gospodarka Spółdzielni………………………………………………………………………… 35

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku.

§ 2.

1. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Turek.
2. Spółdzielnia działa na terenie miast: Turek, Uniejów i Tuliszków.
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

§ 3.

Ilekroć w Statucie jest mowa:

1) o „Prawie spółdzielczym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity w Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn.zm.),
2) o „ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz.27 z późn.zm.),
3) o „lokalu o innym przeznaczeniu” – należy przez to rozumieć lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkalne,
4) o „lokalu” – należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny jak również lokal o innym przeznaczeniu,
5) o „wartości rynkowej lokalu” należy przez to rozumieć wartość określoną na podstawie przepisów Działu IV Rozdziału I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.).
6) „o osobie bliskiej” – należy przez to rozumieć zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną oraz osobę, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu,
7) o „nieruchomości” – należy przez to rozumieć nieruchomość jednobudynkową lub wielobudynkową, oznaczoną uchwałą Zarządu Spółdzielni na podstawie art. 42 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 4.

1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i rodzin, a także potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali
o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
2) skreślono,
3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
3 a) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
4) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni oraz zarządzanie nieruchomościami nabytymi na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przez członków Spółdzielni,
5) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy z właścicielem (współwłaścicielami) nieruchomości,
6) prowadzenie świetlic i klubów osiedlowych.

3. Poza działalnością określoną w ust. 2, Spółdzielnia może prowadzić również działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług remontowo – budowlanych,
2) produkcji materiałów budowlanych,
3) usług transportowych,
4) handlu,
5) instalowania i eksploatowania sieci kablowej radia i telewizji oraz informatycznej,
6) obsługi inwestycyjnej, w tym również usług projektowych,
7) wydzierżawiania gruntów w osiedlach mieszkaniowych.

II. CZŁONKOWIE

§ 5.

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej ekspektatywą własności”.
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie
w poczet członków Spółdzielni.

§ 6.

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych – deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.

3. Uchwała o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej i innych wymaganych dokumentów. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.

4. W razie uchwały odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia.

§ 7 – 9 skreślono

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10.

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
2) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności ,
3) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub jego właściwej części oraz prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia, zamieszczenia w porządku jego obrad oznaczonych spraw, zgłaszania projektów uchwał i zgłaszania poprawek do projektów uchwał,
4) skreślono,
5) prawo otrzymania odpisu Statutu, odpisów regulaminów, kopii uchwał organów Spółdzielni, kopii protokołów obrad organów Spółdzielni, kopii protokołów lustracji, kopii rocznych sprawozdań finansowych oraz kopii faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z tym że członek Spółdzielni pokrywa koszty sporządzenia kopii wnioskowanych dokumentów innych niż Statut i regulaminy,
6) skreślono,
7) prawo przeglądania rejestrów prowadzonych przez Spółdzielnię,
8) skreślono,
9) prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia,
10) prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni w sprawach określonych w Statucie,
11) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, z wszelkich urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
12) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni,
13) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
14) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
15) prawo żądania zawarcia umowy:
a) skreślono,
b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
16) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat za lokale, o których mowa w § 41,
17) prawo do wynajęcia lokalu,
18) korzystanie z innych praw określonych w ustawach i Statucie.

1a. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi,
o których mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych
z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię
z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

2. Skreślono,
3. Skreślono,

4. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa
w ust. 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których odpisy lub kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania wnioskowanych odpisów lub kopii dokumentów, jednak nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli, zgodnie z ust. 1 pkt 5, koszty sporządzenia kopii dokumentu pokrywa członek Spółdzielni, to koszty te określa Zarząd.

5. Przeglądanie, o którym mowa w ust. 1, oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których członek może robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Prawo to nie umożliwia członkowi żądania wydania kserokopii tych dokumentów.

§ 11.

Członek jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
1a) uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni,
2) skreślono,
3) skreślono,
4) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,
5) uiszczać terminowo opłaty określone w § 41,
6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia na członka,
7) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie,
8) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
9) skreślono,
10) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
11) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
12) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie
o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),
13) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
14) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
15) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
16) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych
i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
17) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.

A. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 11 a.

Członek może skorzystać z postępowania wewnątrzspółdzielczego w sprawach wynikających
ze stosunku członkostwa oraz w sprawach zasadności zmiany wysokości opłat za lokale

§ 12.

1. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana
w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia.
O sposobie załatwienia wniosku Zarząd powiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania terminu.
Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie
14 dni od jej podjęcia.
Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji w sprawie wynikającej
ze stosunku członkostwa i w sprawie zasadności zmiany wysokości opłat za lokal – członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały lub zawiadomienia o jej podjęciu.
Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.

4 a. Członek ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je; może również
fna własny koszt korzystać z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, z tym że osoby, z których
pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie 14 dni od jej podjęcia.

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

7. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym
i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
B. WKŁADY

§ 13. skreślono
§ 14.

1. Wkładem mieszkaniowym na mieszkanie z nowych inwestycji jest kwota stanowiąca różnicę między kosztem budowy przypadającym na to mieszkanie a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy tego lokalu.

2. Wkładem budowlanym na lokal z nowych inwestycji jest kwota stanowiąca całość kosztów budowy przypadających na ten lokal.

3. Wkład mieszkaniowy, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu jest obowiązana wnieść w całości przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, to osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu jest obowiązana wnieść pozostałą część wkładu mieszkaniowego przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

4. Wkład budowlany, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu jest obowiązana wnieść w całości przed ustanowieniem prawa odrębnej własności lokalu.
Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, to osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu jest obowiązana wnieść pozostałą część wkładu budowlanego przed ustanowieniem prawa odrębnej własności oraz jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

5. Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych, ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali oraz ustalenia wysokości wkładów mieszkaniowych
i budowlanych dokonuje się w dwóch etapach:
1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia rzeczywistych kosztów poniesionych przez Spółdzielnię.

6. Zasady i tryb rozliczania kosztów inwestycji oraz ustalania kosztu budowy poszczególnych lokali uchwala Rada Nadzorcza.
Regulamin w tym przedmiocie powinien w szczególności ustalać założenia organizacyjno – finansowe danego przedsięwzięcia inwestycyjnego zawierające:
1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków
i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
4) określenie metody rozgraniczenia kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali o innym przeznaczeniu (np. handlowo – usługowych), jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,
5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno – użytkowych (atrakcyjność).

7. Założenia organizacyjno – finansowe, o których mowa w ust. 6, stanowią załącznik do umów
o budowę lokali.

8. Wstępnie ustalone koszty budowy poszczególnych lokali stanowią podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu wstępnej wysokości wymaganego wkładu mieszkaniowego lub wkładu budowlanego.

§ 15. Skreślony
§ 16.

1. Po zwolnieniu mieszkania lokatorskiego w związku z wygaśnięciem lokatorskiego prawa
do lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Wartość ta nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w trybie przetargu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Z wartości rynkowej, o której mowa w ust. 1, potrąca się następujące należności:
a) niewniesiony wkład mieszkaniowy,
b) nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na dany lokal, jeżeli Spółdzielnia korzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków.
c) kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 41,
d) koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

3. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego , gdy lokal ten nie podlega zbyciu w drodze przetargu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu.
W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

4. Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w ust. 3, jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz opróżnienie lokalu, chyba że osoba ta wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.

4a. Z wkładu mieszkaniowego, o którym mowa w ust.4, potrąca się kwoty zaległych opłat za używanie lokalu, a także kwoty określenia wartości rynkowej lokalu.

4b. Osoba zawierająca umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 3, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości określonej
w tym ustępie oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu wraz z odsetkami.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w związku z realizacją zamiany mieszkania, postanowienia ust. 3 – 4b stosuje się odpowiednio.

§ 16 a.

1. W razie rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, wg zasad określonych w umowie o budowę lokalu.

2. Jeżeli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

3. Jeżeli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, nastąpiło z innych przyczyn niż wymienione w ust. 2, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od dokonania wpłaty przez osobę,
z którą Spółdzielnia zawarła nową umowę o budowę tego lokalu, stosownie do § 16 b.

§ 16 b.

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, osoba, z którą Spółdzielnia następnie zawiera umowę o budowę tego lokalu, obowiązana jest wnieść przed zawarciem umowy część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej po rozwiązaniu umowy, o której mowa w § 16 a ust. 1, oraz pokryć pozostałą część odpowiedniego wkładu w trybie określonym w umowie.

§ 16 c. – skreślono

§ 17.

1. Po zwolnieniu lokalu własnościowego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Wartość ta, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Z wartości rynkowej, o której mowa w ust. 1, potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego,
a w przypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

§ 17 a. i § 17 b – skreślono

§ 18.

Osoba uzyskująca prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności, a jeżeli osoba uzyskująca prawo odrębnej własności lokalu została wyłoniona w drodze przetargu – w wysokości wynikającej
z rozstrzygnięcia przetargowego.

§ 19 – skreślono

C. SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU

§ 20.

1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie lub własnościowe) przysługujące członkowi – osobie fizycznej uprawnia do używania lokalu przez członka i osoby bliskie wspólnie zamieszkałe oraz do oddania lokalu w najem lub w bezpłatne używanie innym osobom.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące członkowi – osobie prawnej uprawnia członka do oddania lokalu w najem lub bezpłatne używanie pracownikowi lub innej osobie.

3. Spółdzielcze (własnościowe) prawo do lokalu o innym przeznaczeniu uprawnia członka do używania lokalu zgodnie z przeznaczeniem na własne potrzeby oraz do oddania lokalu w najem lub bezpłatne używanie innej osobie.

4. Jednakże wynajęcie lokalu lub oddanie go w bezpłatne używanie, o którym mowa w ust. 1 –3, wymaga zgody Spółdzielni, jeżeli byłoby związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu lub jego części.

5. Jeżeli wynajęcie lokalu lub oddanie go w bezpłatne używanie, o którym mowa w ust. 1 – 3, miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, to członek obowiązany jest
do pisemnego powiadomienia o tej czynności.

6. Umowy zawarte przez członka w przedmiocie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.

7. Spółdzielnia może ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali mieszkalnych tylko
na rzecz osób fizycznych.

C.1. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 20 a.

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie fizycznej lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i Statucie Spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz jednej osoby albo na rzecz małżonków.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi
na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Skreślono .

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

7. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna.

§ 20 b.

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna obowiązywać strony do zawarcia,
po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego
w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) założenia organizacyjno – finansowe przedsięwzięcia, o których mowa w 14 ust. 6,
5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę,
6) określenie zasad zwrotu wniesionej części wkładu mieszkaniowego w przypadku rozwiązania umowy.
2. Skreślono
3. Umowa o budowę lokalu wygasa w wyniku jej wypowiedzenia przez osobą ubiegającą się
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub przez Spółdzielnię.

4. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegającą się
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymali warunków umowy określonych
w ust. 1 pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwa lub poważnie utrudniona.

5. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 20 c.

W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 20 b, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom
i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z nią zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy o budowę lokalu.
Postanowienia § 20 f ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 20 d.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty z tytułu używania lokalu.

§ 20 e.

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

2. Postanowienie ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 20 f.
1. skreślono

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w następstwie śmierci uprawnionego lub na podstawie art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

2a. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

3. Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli
o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają
o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty z tytułu używania lokalu.

C.2. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

§ 21.

ustępy 1 – 4 skreślono

5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających
z członkostwa w Spółdzielni.

6. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni,
z zastrzeżeniem ust. 5. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

7. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.

§ 21 a.

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi
na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2. skreślony

3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

4. Skreślono

5. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa
do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub
z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 21 b. i § 21 c. skreślono
§ 21 d.

1. Skreślony

2. W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy § 21 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

3. Skreślony.

§ 21 e.

1. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni , w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie
z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 21 f.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 41, rażącego
lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa
w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej

§ 21 g.

1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu, prawo to jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa
na Spółdzielnię.

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy, w takim wypadku stosuje się przepis § 21 ust. 5 i 6.

§ 21 h.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

C.3. ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU

§ 21 i.

Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę
o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
5) założenia organizacyjno – finansowe przedsięwzięcia, o których mowa w § 14 ust. 6,
6) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę,
7) określenie zasad zwrotu wniesionej części wkładu budowlanego w przypadku rozwiązania umowy.
§ 21 j.

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 21 i, powstaje ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.

3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
§ 21 k.

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegającą się
o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po jej stronie, nie dotrzymała warunków umowy określonych w ust. 21 i. pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwa albo poważnie utrudniona.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 21 l.

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 21 i albo nabywcy odrębnej ekspektatywy własności odrębną własność lokalu w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie –
w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie wyżej wymienionej osoby Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 21 i, które wspólnie z nią ubiegają się
o ustanowienie takiego prawa.

3. Przeniesienie własności lokalu na podstawie ust. 1 i 2 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 21 ł.

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi
z nimi udziałami w nieruchomości. W takim przypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 21 m.

1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, postanowienia § 21. ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 21 n.
Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 Prawa spółdzielczego stosuje się odpowiednio
§ 21. o.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu
w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji
z nieruchomości.
Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§§ 22 – 27 skreślono

D. KOLEJNOŚĆ ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH

§ 28. Skreślono

§ 28 a. skreślono
§ 29.

1. Do lokali mieszkalnych zwolnionych, wolnych w sensie prawnym, do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu przysługujące innej osobie (lokatorskie albo własnościowe) Spółdzielnia ustanawia prawo odrębnej własności lokalu na rzecz osoby (osób) wyłonionej
w drodze przetargu.

2. Skreślono

3. Do lokali mieszkalnych z nowych inwestycji Spółdzielnia ustanawia spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu na rzecz osoby (osób) z która zawarła umowę o budowę lokalu w trybie zaproszenia do zawarcia umowy o budowę lokalu określonego w ust. 3 a – 3 d, z zastrzeżeniem § 20 c i § 21 l.

3 a. Zaproszenia do zawarcia umowy o budowę lokalu dokonuje się przez ogłoszenie
w lokalnej prasie, w Teleinformatorze oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu. Ogłoszenie powinno określać termin, w którym zainteresowane osoby fizyczne lub prawne mogą zgłaszać się do Spółdzielni w celu zadeklarowania gotowości zawarcia umowy.

3 b. Osoby deklarujące gotowość zawarcia umowy, o których mowa
w ust. 3 a, wpisuje się do urządzonego w tym celu rejestru w kolejności zgłaszania się do Spółdzielni. W tej samej kolejności wymienione osoby dokonują wyboru lokalu mieszkalnego na podstawie okazanego im projektu budynku. Do rejestru, nazywanego dalej „rejestrem zgłoszeń” , wpisuje się liczbę porządkową, datę wpisu, dokładną godzinę wpisu, imię lub nazwisko lub nazwę osoby prawnej, adres zamieszkania lub siedzibę osoby prawnej oraz oznaczenie wybranego lokalu.

3 c. Rejestr zgłoszeń zamyka się z chwilą, kiedy kolejna liczba porządkowa w tym rejestrze zrówna się z liczbą lokali przeznaczonych do rozdysponowania w trybie zaproszenia do zawarcia umowy o budowę lokalu.

3 d. Spółdzielnia zawiera umowy o budowę lokalu po zamknięciu rejestru zgłoszeń. Umowy zawiera się z osobami wpisanymi do tego rejestru w kolejności wynikającej z liczby porządkowej.
4. Do lokali o innym przeznaczeniu zwolnionych, wolnych w sensie prawnym, do których wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące innej osobie oraz do lokali
o innym przeznaczeniu z nowych inwestycji Spółdzielnia ustanawia prawo odrębnej własności lokalu na rzecz osoby (osób) wyłonionej w drodze przetargu.

§ 29 a.

Postanowienia § 29 ust. 3 i 4 nie naruszają zobowiązań Spółdzielni wynikających z umów zawartych z pracodawcami lub organami administracji publicznej o przedmiocie realizacji budownictwa mieszkaniowego w zamian za przekazane środki finansowe na pełne pokrycie kosztów budowy mieszkań.
§ 29 b.

1. Skreślono

2. Przetarg na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, o którym mowa
w § 29 ust. 1 i 4 , Spółdzielnia przeprowadza według poniższych zasad.

3. Przetarg przeprowadza się w formie publicznego przetargu ustnego (aukcji).

4. Uczestnikami przetargu (licytacji) mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłaciły wadium.

5. O przetargu Spółdzielnia dokonuje obwieszczenia nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu oraz przynajmniej w jednym lokalnym czasopiśmie, co najmniej 14 dni przed terminem przetargu.

6. W obwieszczeniu podaje się:
1) czas i miejsce przeprowadzenia przetargu,
2) opis lokalu, a zwłaszcza jego położenie i powierzchnię,
3) stawkę wywoławczą,
4) termin, w którym można dokonać oględzin lokalu,
5) wysokość wadium oraz formę i termin jego wpłacenia,
6) miejsce i termin, w którym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z warunkami przetargu określonymi w Statucie.
7) zastrzeżenie o możliwości odwołania przetargu bez podania przyczyn.

7. Stawką wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu w rozumieniu § 3 pkt 5 Statutu,
z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. Jeżeli pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, to Zarząd Spółdzielni może ustalić stawkę wywoławczą w drugim przetargu poniżej wartości rynkowej lokalu, nie niżej jednak niż 80% wartości rynkowej.

9. Jeżeli również drugi przetarg nie doszedł do skutku, to ustalenie w kolejnym przetargu stawki wywoławczej poniżej 80% wartości rynkowej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółdzielni.

10. Uważa się, że przetarg nie doszedł do skutku, jeżeli nie zgłosił się żaden licytant albo jeżeli żaden z licytantów nie zaoferował co najmniej stawki wywoławczej.

11. Przystępujący do przetargu jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 20% stawki wywoławczej, o której mowa w ust. 7 na rachunek Spółdzielni, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu i okazać dowód wpłaty osobie przeprowadzającej przetarg.

12. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy inny licytant złożył ofertę korzystniejszą.

13. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę tego licytanta, który zaproponował najwyższą stawkę wkładu budowlanego (wartości rynkowej lokalu), jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaproponował.

14. Licytant, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest obowiązany wpłacić wylicytowaną kwotę wkładu budowlanego w terminie 30 – tu dni, licząc od dnia następnego po przetargu.

15. Licytant, który nie dopełnił obowiązków określonych w ustępie 14 traci wpłacone wadium.

16. Na wniosek licytanta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Spółdzielnia zalicza wpłacone wadium na poczet wkładu budowlanego. Pozostałym licytantom Spółdzielnia zwraca wadium najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po przetargu.

17. Z licytantem, który wygrał przetarg (złożył najkorzystniejszą ofertę) i spełnił wymagania określone w ust. 14 Spółdzielnia zawiera umowę.

18. Umowa, o której mowa w ust. 17, powinna być zawarta w terminie 14 – tu dni od dnia spełnienia wymagań określonych w ust. 14.

19. Spółdzielnia może uchylić się od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 17, a jeżeli umowa taka została już zawarta – wystąpić na drogę sądową z żądaniem jej unieważnienia w przypadkach i na warunkach określonych w art. 70 Kodeksu cywilnego.

20. Z przebiegu przetargu spisuje się protokół, do którego należy dołączyć egzemplarz obwieszczenia o przetargu.

§ 29 c.

1. Spółdzielnia może oddawać przejściowo w najem lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym:
a) jeżeli nie może ustanowić prawa odrębnej własności do lokalu ze względu na brak popytu,
b) osobom eksmitowanym z innego lokalu mieszkalnego Spółdzielni
na podstawie sądowego tytułu wykonawczego jako lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe, jeżeli właściwa gmina nie wykonuje swojego ustawowego obowiązku dostarczenia odpowiedniego lokalu.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a Spółdzielnia oddaje lokal mieszkalny
w najem osobie fizycznej lub prawnej wyłonionej w publicznym przetargu.

3. Zasady przetargu, o którym mowa w ust. 2, ustala Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

4. Warunki najmu lokalu mieszkalnego określa wzór umowy najmu ustalony przez Radę Nadzorczą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 29 d.

1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i osobom prawnym lokale o innym przeznaczeniu wolne w sensie prawnym.

2. Dobór najemców lokali o innym przeznaczeniu następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.

E. ZASIEDLANIE MIESZKAŃ
§§ 30 – 36 skreślone

F. ZAMIANA MIESZKAŃ
§ 37.

1. Członkowie mogą dokonywać zamiany lokali między sobą jak również dokonywać zamiany
z innymi osobami, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu lub budynku, z tym
że w przypadku gdy przedmiotem zamiany jest lokatorskie prawo do lokalu albo prawo najmu lokalu należącego do Spółdzielni, to zamiana wymaga zgody Zarządu Spółdzielni.

2. Zamiana mieszkań między członkami różnych spółdzielni wymaga zgody zarządu tej spółdzielni, w której członkowi przysługuje lokatorskie prawo do lokalu.

§ 38. skreślony

G. UŻYWANIE LOKALI

§ 39.

1. Lokal może być używany wyłącznie na cele określone w umowie ustanawiającej prawo do tego lokalu.

2. Zmiana przeznaczenia całości lub części lokalu wymaga zgody Spółdzielni.

§ 40.

Zasady używania lokali w domach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
H. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

§ 41.

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali wnoszą
do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
w częściach przypadających na ich lokale oraz kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, oraz kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

3. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują zwłaszcza koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych, eksploatacji dźwigów osobowych, eksploatacji sieci kablowej radia, telewizji
i informatycznej oraz odpisy na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych..

4. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 2, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.
Udział właściciela w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach, stanowiących odrębną (wydzieloną) nieruchomość.

5. Skreślony

6. Poza wnoszeniem opłat określonych w ust. 1 – 2, członkowie Spółdzielni uczestniczą również w pokrywaniu kosztów związanych z działalnością kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Zasady rozliczania kosztów tej działalności i ustalania obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.
§ 41 a.

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 41 ust. 1 i 2, jest ustalana na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej lub wielobudynkowej.

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozliczania tych kosztów oraz ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Regulamin ten powinien zawierać przede wszystkim:
1) skreślony
2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1 m ² powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych),
3) okresy rozliczeniowe kosztów gospodarki wodno-ściekowej i cieplnej (rok kalendarzowy, sezon grzewczy, kwartał, miesiąc),
4) możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu nierównorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności, w tym również stosowanie współczynników korekcyjnych z tytułu nierównorzędnych walorów cieplnych lokalu,
5) różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami zasobami gospodarki mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu),
6) zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat za używanie lokali,
w tym również stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależytego świadczenia usług dostawcy ciepła,
7) terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo
za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za dostarczone ciepło w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania pokrycia niedoboru.

3. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości
a przychodami z opłat, o których mowa w § 41 ust. 1 –2, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym.

4. Różnica między kosztami dostawy ciepła do danej nieruchomości a przychodami
z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali w tej nieruchomości po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

5. Różnica między kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków do danej nieruchomości a przychodami z tytułu zaliczkowych opłat za wodę i ścieki podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali w danej nieruchomości po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 41 b.

1. Opłaty, o których mowa w § 41, powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 16 każdego miesiąca.

2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji lokalu,
a ustaje z dniem wygaśnięcia prawa do tego lokalu.

3. Od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 41, Spółdzielnia może pobierać odsetki za opóźnienie w zapłacie w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

4. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.

5. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić członków w następujących terminach:

1) co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin – w odniesieniu do opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni,
2) co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego – w odniesieniu do pozostałych opłat.
Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

6. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, o którym mowa w § 11 a i w § 12 Statutu albo bezpośrednio na drodze sądowej.
W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni w zmienionej wysokości opłaty na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, zaś pozostałe opłaty – w dotychczasowej wysokości.

§ 41 c.

Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Rada Nadzorcza może – na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.

§ 42.

Obowiązki Spółdzielni i członków w przedmiocie napraw lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

I. DODATKOWE WYPOSAŻENIE LOKALI

§ 42 a.

1. Przez dodatkowe (ponadnormatywne) wyposażenie lokali rozumie się niezaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokalu.
2. skreślono
§ 42 b.

1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.

2. skreślono

3. skreślono

§§ 42c- 42f skreśla się

III a. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, DO KTÓREGO CZŁONKOWI
PRZYSŁUGUJE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU

§ 42 g.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 20 b ust.1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem punktu 2,
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu w części przypadającej na jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzenia do budżetu państwa, uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków.
3) skreślony,
4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 41 ust. 1 Statutu,
5) skreślony.

2. W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa
na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 z późn. zm.) przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.
3. Skreślony.

§ 42 i § 42 i. – skreślony
§ 42 j.

Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej
dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
§ 42 k. – skreślony

III b. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, DO KTÓREGO CZŁONKOWI
PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU.

§ 42 l.

42 l. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z takimi osobami umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nie przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu:
1) spłaty przypadającej na lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową,
w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 41 ust. 1 Statutu.

§ 42 ł. – skreślony
§ 42 m.

Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej
dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§§ 43 – 44 skreślone

IV. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 45.

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka, któremu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu,
b) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania.

2. Ponadto członkostwo Spółdzielni ustaje z mocy prawa w przypadkach określonych w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 46.

1. Członek, któremu przysługuje prawo odrębnej własności lokalu może wystąpić ze Spółdzielni
w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.
Na wniosek członka złożony równocześnie z oświadczeniem o wystąpieniu ze Spółdzielni
lub później, Spółdzielnia może skrócić okres wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca.

3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 47. skreślony
§ 48. – § 50. skreślono
§ 51. Skreślony

V. WYGAŚNIĘCIE SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU

A. skreślono

§ 52.

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
W razie gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

2. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członek oraz zamieszkujące
w tym lokalu osoby, które prawa swoje wywodziły od byłego członka, obowiązane są do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa i przekazania lokalu Spółdzielni. Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia innego lokalu.

§§ 53 – 54 skreślono

B. Skreślono

§§ 55 – 57 skreślono

§ 58.

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa w przypadku zrzeczenia się tego prawa przez uprawnionego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Opróżnienie lokalu, do którego prawo wygasło, następuje w trybie i na warunkach określonych w § 52 ust.2.

C. Skreślono

§§ 59 – 60 skreślono

D.ROZLICZENIE Z TYTUŁU UDZIAŁÓW, WKŁADÓW I WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU

§ 61.

1. W razie wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu, byłemu członkowi lub spadkobiercom zmarłego członka przysługuje, po potrąceniu należności przypadających Spółdzielni:
1) w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu – zwrot udziałów oraz wypłata wartości rynkowej lokalu albo zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego lub zwaloryzowanej części tego wkładu na zasadach przewidzianych w § 16,
2) w przypadku własnościowego prawa do lokalu – zwrot udziałów oraz wypłata wartości rynkowej lokalu na zasadach przewidzianych w § 17,

2. W razie rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, osobom uprawnionym przysługuje zwrot kwot wniesionych odpowiednio na poczet wkładu mieszkaniowego albo na poczet wkładu budowlanego na zasadach przewidzianych w § 16 a.

§ 62.

Rozliczenie z byłym członkiem, spadkobiercami zmarłego członka lub innymi uprawnionymi osobami powinno być dokonane:

1) z tytułu udziałów – na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni,
2) z tytułu wartości rynkowej lokalu albo z tytułu wkładu mieszkaniowego w związku
z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – na dzień ustania członkostwa (wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego),
3) z tytułu wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – nad dzień wygaśnięcia tego prawa,
4) z tytułu kwot wpłaconych na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego – na dzień rozwiązania umowy o budowę lokalu.

§ 63.

1. Wypłata kwot należnych byłemu członkowi, spadkobiercom zmarłego członka lub prawnym następcom członka – osoby prawnej lub innym uprawnionym osobom powinna być dokonana:

1) z tytułu udziałów – w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie,
2) z tytułu wkładu mieszkaniowego – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wniesienia tego wkładu przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu 14 dni
od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku,
3) z tytułu wartości rynkowej lokalu w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia prawa, a w razie wszczęcia postępowania
o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku, z zastrzeżeniem ust. 2,
4) z tytułu wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia prawa, a w razie wszczęcia postępowania
o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku, z zastrzeżeniem ust. 2.
5) Z tytułu kwot wniesionych na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego
w terminach określonych w § 16 a ust. 2 i 3.

2. Jeżeli należności z tytułów określonych w ust. 1 pkt 3 są ustalane w trybie przetargu, to ich wypłata następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

3. Osoba uprawniona nie może skutecznie domagać się wypłaty należności wymienionych w ust. 1 pkt 3 przed upływem jednego miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez członka oraz zamieszkałe w lokalu osoby, które prawa swoje wywodzą od członka.

VI. GARAŻE

§§ 64 – 71 skreślono

VII. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 72.

1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd,
4) skreślono.

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa są dokonywane w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

4. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statutu oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 73.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne – przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności
i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pracownik Spółdzielni oraz niezatrudniony
w Spółdzielni członek Zarządu nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

2 a. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.

§ 74. – skreślono

§ 75.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i kulturalnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego
z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
10) uchwalanie zmian Statutu Spółdzielni,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni lub wystąpienia Spółdzielni
ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
13) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
14) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 76.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd
w każdym czasie.

3. Zarząd jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) Przynajmniej 1/5 nie mniej jednak niż 850 członków,
3) skreślony
4) skreślony

3a. Poza przypadkami określonymi w ust.3, Zarząd jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w razie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o zawieszeniu członka Rady
w pełnieniu czynności z powodu naruszenia zakazu konkurencji w celu rozstrzygnięcia
o uchyleniu tego zawieszenia bądź odwołania zawieszonego członka Rady; zwołanie Walnego
Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez Radę
Nadzorczą.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
Poparcie członka dlatego żądania jest skuteczne, jeżeli zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem przy jego danych osobowych obejmujących co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli
to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

6. Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

§ 77.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

1 a. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać również informację
o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Projekty uchwał powinny być wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. skreślony

2 a. skreślony

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni, związku rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i 1 a.

3 a. Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni w liczbie co najmniej 10 mają prawo zgłaszać projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed jego posiedzeniem. Jeżeli projekt uchwały złożyli członkowie, to Zarząd jest obowiązany przygotować ten projekt pod względem formalnym i przedłożyć go pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

3b. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany przygotować poprawkę pod względem formalnym i przedłożyć ją pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

§ 78.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w paragrafie poprzedzającym.
Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie za wyjątkiem wyborów do organów Spółdzielni i odwołania członków tych organów. Na żądanie ½ liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego posiedzenia.

6. Zarząd jest obowiązany do zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia
w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad w trybie określonym w ust. 77.

§ 79.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz
wszystkie jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3 Każdy członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę z powodu jej sprzeczności
z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami albo jeżeli uchwała godzi w interesy Spółdzielni lub ma na celu pokrzywdzenie jej członka; na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd Spółdzielni.

4. skreślono

5. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia
bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz
wszystkich jej organów.

§ 80.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 81.

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący
i sekretarz .
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.
§ 81 a.

1. Jeżeli liczba członków Spółdzielni przekroczy 500, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może podzielić Walne Zgromadzenie na części.
2. Rada Nadzorcza ustala również zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, z tym że członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się
w obrębie jednej nieruchomości nie mogą być zaliczeni do różnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 81 b.

Do Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach stosuje się odpowiednio postanowienia § 72 – 73 i § 75 – 81, z zachowaniem postanowień poniższych ( § 81c – 81g).
§ 81 c.

1. W wypadkach wskazanych w § 76 ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania.

2. Uprawnieni do żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia , o których mowa w § 76 ust. 6, mogą wystąpić z tym żądaniem w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

3. Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
o którym mowa w § 77 ust. 1 i 1a, obejmuje wszystkie części Walnego Zgromadzenia
i podlega przekazaniu do wiadomości (na piśmie) na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części.

4. W przypadku, gdy w porządku obrad zamieszczono sprawę wyboru członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie określone w ust. 3 powinno zawierać informacje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

5. Projekty uchwał, o których mowa w § 77 ust. 1 a zdanie drugie, powinny być wyłożone na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

6. Uzupełniony porządek obrad, o którym mowa w § 77 ust. 3, powinien być podany do wiadomości na 7 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

7. Uprawnieni do zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 77 ust. 3a, mają prawo zgłaszać te projekty w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

8. Poprawki do projektów uchwał, o których mowa w § 77 ust. 3b, członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 81 e.

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
§ 81 f.

1. Z obrad każdej części walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

2. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części i protokół z obrad zespołu określonego w § 81 g.

§ 81g.

1. W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, zespół obejmujący przewodniczących obrad i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów tych zebrań, potwierdza, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte oraz autoryzuje treść podjętych uchwał.

2. Protokół z obrad zespołu, o którym mowa w ust. 1, podpisują przewodniczący obrad
i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół z obrad zespołu stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 82.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 83.

1. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat, z zastrzeżeniem ust. 1 a.

1 a. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
Z chwilą nawiązania przez członka Rady Nadzorczej stosunku pracy ze Spółdzielnią ustaje jego członkostwo w Radzie.

2. Członek Rady Nadzorczej może sprawować mandat nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór do Rady Nadzorczej może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.

§ 84.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

§ 85.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po trzech latach od wyborów.

§ 86.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach;
1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.

§ 87.

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru – do końca kadencji – innego członka Rady Nadzorczej.

§ 88.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
a) badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
9) uchwalanie regulaminu Zarządu,
10) uchwalanie regulaminu w sprawie zasad i trybu rozliczania kosztów inwestycji oraz ustalania kosztów budowy poszczególnych lokali,
11) skreślony,
12) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego
i współżycia mieszkańców,
13) uchwalanie regulaminu w sprawie szczegółowych zasad ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozliczania tych kosztów oraz ustalania wysokości opłat
za lokale,
14) ustalanie wysokości opłat za używanie lokali,
15) uchwalanie wysokości odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat za używanie lokali
i innych należności na rzecz Spółdzielni,
16) skreślony,
17) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
18) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
19) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
20) skreślono
21) skreślono
22) uchwalanie regulaminu w sprawie zasad przetargów na wynajem lokali mieszkalnych oraz ustalanie wzoru umowy najmu lokalu mieszkalnego,
23) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w przedmiocie napraw lokali,
24) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
25) ustalanie zasad przeprowadzania przetargów na wynajem lokali o innym przeznaczeniu,
26) skreślono
27) ustanawianie pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytacza powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
28) podejmowanie uchwał w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia na części,
29) uchwalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza noże żądać od członków Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 89.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołanie na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 90.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć
z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

§ 91.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.

§ 92.

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
§ 92 a.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma formę miesięcznego ryczałtu i jest wypłacane bez względu na ilość posiedzeń Rady Nadzorczej lub jej komisji w danym miesiącu. Wysokość tego wynagrodzenia jest uzależniona od funkcji pełnionej przez członka Rady i wynosi:
a) dla przewodniczącego Rady – 45 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) dla zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczącego stałej komisji – 40 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) dla członka stałej komisji – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
d) dla pozostałych członków Rady – 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Indywidualne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ulega zmniejszeniu o 50 % z tytułu każdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Rady lub jej komisji – aż do utraty prawa do wynagrodzenia.

4. Wynagrodzenie wypłaca się w terminie do dnia 15-go następnego miesiąca na podstawie listy złożonej przez Przewodniczącego Rady.

§ 93.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania lub tryb obradowania
i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

C. ZARZĄD

§ 94.

1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa i jego dwóch zastępców , wybranych przez Radę Nadzorczą.

2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych.

3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić większością 2/3 głosów.

4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu pracy.

5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

6. skreślono.

§ 95.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni, w a szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz ustanawiania praw do lokali,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności kulturalnej,
3) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
4) zabezpieczanie majątku Spółdzielni,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich
do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
7) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
8) udzielanie pełnomocnictw.

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 96. skreślony
§ 97.

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 98.

1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania umieszczają swoje podpisy.

3. Oświadczenia pisemne kierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu
z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 99. Skreślony

D. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH – §§ 100 –102 skreślono

VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 107.

Spółdzielnia prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi bezwynikowo i prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 41 ust. 1 – 2,
2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości, która powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości

§ 108.

1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
4) fundusz wkładów zaliczkowych
5) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.

2. Spółdzielnia tworzy również fundusz na spłatę kredytów długoterminowych i odsetek.

3. Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach.

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określonymi w ust. 1 pkt 3 – 5
i w ust. 2 określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 108 a.

W celu ochrony funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych wyłącza się możliwość zwolnienia niektórych osób z wpłat na ten fundusz w przypadkach i na warunkach określonych
w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125, poz.873).

§ 109.

1. W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych
w Statucie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.

2. Straty Spółdzielni pokrywane są z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy – z funduszu udziałowego, funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz funduszu wkładów zaliczkowych.

§ 110 – skreślony

IX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§ 111. Skreślono

§ 112. Skreślony.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

(-) Krzysztof Oleksy (-) Marcin Kwiatkowski (-) Zdzisław Jezierski
Z-ca Prezesa Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu Prezes Zarządu