PROTOKÓŁ OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

PROTOKÓŁ OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

P R O T O K Ó Ł
OBRAD ZESPOŁU PRZEWIDZIANEGO W § 81 G STATUTU SPÓŁDZIELNI,
NAZYWANEGO DALEJ „ZESPOŁEM”, ODBYTYCH W DNIU 27 czerwca 2016 r.
W posiedzeniu zespołu uczestniczyli:
1) Pan Marcin Derucki – Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia,
2) Pani Lidia Skonieczna – sekretarz I części Walnego Zgromadzenia,
3) Pan Krzysztof Oleksy – Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia,
4) Pani Urszula Basińska – sekretarz II części Walnego Zgromadzenia,
5) Pan Krzysztof Kurz – Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia,
6) Pan Paweł Grzelak – sekretarz III części Walnego Zgromadzenia,
7) Pan Janusz Badyński – Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia,
8) Pan Jacek Puszczewicz sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia,
9) Pani Jadwiga Tylki – Przewodnicząca V części Walnego Zgromadzenia,
10) Pani Janina Król – sekretarz V części Walnego Zgromadzenia.
Obradom przewodniczyła Pani Jadwiga Tylki – Przewodnicząca odbytych w pierwszej kolejności
obrad V części Walnego Zgromadzenia,
Na zaproszenie Przewodniczącego posiedzenie protokołowała Krystyna Rutkowska
Na wstępie Przewodnicząca przedstawiła protokoły obrad poszczególnych części Walnego
Zgromadzenia odbytych odpowiednio w dniach 14, 16, 17, 21 i 23 czerwca 2016 r., ze szczególnym
uwzględnieniem treści kolejno rozpatrywanych projektów uchwał, liczby głosów oddanych za
uchwałą, przeciw niej oraz wstrzymujących się od głosowania.
Następnie, na zarządzenie Przewodniczącej, uczestnicy obrad mogli przejrzeć przedmiotowe protokoły
i odnotować wyniki głosowań nad projektami uchwał oraz w wyborach Rady Nadzorczej oraz dwóch
delegatów na zjazd przedkongresowy poprzedzający VI Kongres Spółdzielczości.
Na podstawie protokołów obrad wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia Zespół
potwierdza, że Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
1) Nr 1/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej; za uchwałą głosowało 123 członków, przeciwko – 0 członków i 1 wstrzymał się od
głosu,
2) Nr 2/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego
Zarządu; za uchwałą głosowało 118 członków, przeciwko – 0 – członków i 0 wstrzymało się od
głosu,
3) Nr 3/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółdzielni; za uchwałą głosowało 118 członków, przeciwko – 0 – członków i 0. wstrzymało
się od głosu,
4) Nr 4/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; za uchwałą
głosowało 117 członków, przeciwko – 0 – członków i 0 wstrzymało się od głosu,
5) Nr 5 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wniosków wynikających z lustracji
Spółdzielni; za uchwałą głosowało 117 członków, przeciwko – 0 członków i 0 wstrzymało się od
głosu,
6) Nr 6/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Zdzisławowi Jezierskiemu; za uchwałą głosowało 117 członków, przeciwko – 0 – członków
i 0 wstrzymało się od głosu,
7) Nr 7 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. . w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Jerzemu Pawłowskiemu ; za uchwałą głosowało 116 członków, przeciwko –
0 członków i 1 wstrzymał się od głosu,
2
8) Nr 8 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu Grażynie Cepowskiej za uchwałą głosowało 115 członków, przeciwko – 0 członków
i 2 . wstrzymało się od głosu,
9) Nr 9 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań; za
uchwałą głosowało 114 członków, przeciwko – 0 członków i 2 wstrzymało się od głosu,
10) Nr 10 /2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kadencję
w latach 2013 – 2016,
Kandydaci na członków Rady otrzymali następująca liczbę głosów:
1. Aniołczyk Maciej – 35
2. Antczak Józef – 63
3. Badyński Marcin – 112
4. Dawidczyk Halina Małgorzata – 101
5. Fabian Zenon – 109
6. Fret-Płóciennik Katarzyna – 117
7. Gawdzik Barbara – 28
8. Gryczyński Franciszek – 108
9. Kasprzak Zbigniew – 112
10. Mosiężny Michał – 113
11. Pabjan Jacek – 117
12. Przybylski Jan – 41
13. Rosiak Wanda -107
14. Stasiak Tadeusz – 43
15. Stawska Dagmara – 117
16. Sztrymer Bożena – 108
17. Urbaniak Cecylia – 79
Do Rady Nadzorczej wybrano kandydatów, którzy uzyskali kolejno największa liczbę
głosów:
1. Fret – Płóciennik Katarzyna – 117
1. Pabjan Jacek – 117
1.. Stawska Dagmara – 117
4. Mosiężny Michał – 113
5. Badyński Marcin – 112
5. Kasprzak Zbigniew – 112
7.Fabian Zenon – 109
8.Gryczyński Franciszek – 108
8.Sztrymer Bożena – 108
10.Rosiak Wanda – 107
11.Dawidczyk Halina Małgorzata -101
12.Urbaniak Cecylia – 79
11) Nr 11/2016 w sprawie wyboru delegatów Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy
VI Kongresu Spółdzielczości
Za wyborem Pana Janusza Badyńskiego na delegata Spółdzielni głosowało 140 członków,
0 obyło przeciwnych i 5 wstrzymało się od głosu.
Za wyborem Pana Jerzego Pawłowskiego na delegata Spółdzielni głosowało 140 członków,
0 było przeciwnych i 0 wstrzymało się od głosu.
Delegatami Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy VI Kongresu Spółdzielczości zostali wybrani
Pan Janusz Badyński i Jerzy Pawłowski.
3
Równocześnie Zespół autoryzuje treść podjętych uchwał w brzmieniu jak następuje:
1)
„Uchwała nr 1 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity
tekst w Dz. U. z 2016, poz. 21) i § 75 pkt. 2 Statutu, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z działalności w 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uznaje się działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym za zgodną z postanowieniami
Statutu i celami Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2)
„Uchwała nr 2 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity
tekst w Dz. U. z 2016,poz. 21) i § 75 pkt. 2 Statutu, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie roczne Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z działalności w 2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uznaje się działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym za zgodną z postanowieniami Statutu
i celami Spółdzielni.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
3)
„„Uchwała nr 3 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity
tekst w Dz. U. z 2016, poz. 21) i § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
4
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku za rok 2015,
obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 67.393.704,55 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt siedem milionów
trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset cztery 55/100);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący
zysk netto 254.600,37 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset 37/100);
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia
2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 1.752.661,27 zł (słownie złotych:
jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 27/100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 756.016,50 zł (słownie złotych:
siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy szesnaście 50/100);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
4)
Uchwała nr 4 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 26czerwca 2016 r.
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity tekst
w Dz. U. z 2016, poz. 21), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) i § 75 pkt 4 Statutu uchwala się co następuje:
I.
Nadwyżkę bilansową za 2015 r. w wysokości 254.600,37 zł (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt
cztery tysiące sześćset 37/100 ) przeznacza się jak następuje:
a) w części obejmującej kwotę 191.998,04zł (słownie zł: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 04/100) na pełne pokrycie różnicy między kosztami
gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie obciążającym członków i przychodami tej
gospodarki,
b) w pozostałej części obejmującej kwotę 62.602,33zł (słownie zł: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset
dwa 33/100) na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie obciążającym
członków w 2016 r.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5
5)
„Uchwała nr 5 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wniosków wynikających z lustracji pełnej Spółdzielni za okres od 01.01.2012 do
31.12.2014 r.
Stosownie do przepisu art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jednolity w Dz. U. z 2016, poz. 21.) i § 75 pkt 3 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionych przez Radę
Nadzorczą wniosków wynikających z protokołu lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od
01.01.20012 r. do 31.12.2014 r. przeprowadzonej przez lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP Pana Wiesława Książczaka w dniach od 14.09.2015 r. do 21.12.2015 r. uchwala
się co następuje:
I.
1. Dokonać analizy unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym pod kątem zgodności
ich treści z postanowieniami statutu i aktualnym stanem prawnym.
2. Kontynuować prowadzone działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
6)
„Uchwała nr 6 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(jednolity tekst w Dz. U. z 2016, poz. 21) i § 75 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z działalności w 2015 r. Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Tęcza” w Turku Panu Zdzisławowi Jezierskiemu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
7)
Uchwała nr 7 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(jednolity tekst w Dz. U. z 2016, poz. 21) i § 75 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z działalności w 2015 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku Panu Jerzemu Pawłowskiemu.
6
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
8)
„Uchwała nr 8/2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(jednolity tekst w Dz. U. z 2016, poz. 21) i § 75 pkt. 2 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z działalności w 2015 r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku Pani Grażynie Cepowskiej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
9)
„Uchwała nr 9 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity
tekst w Dz. U. z 2016, poz. 21) i § 75 pkt 7 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku do zaciągnięcia w okresie
do Walnego Zgromadzenia w 2017 r. zobowiązań na łączną sumę 25.000.000,00 zł (słownie zł:
dwadzieścia pięć milionów 00/100).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
10)
„Uchwała nr 10/2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2016 – 2019
Stosownie do postanowień § 83 i § 84 Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
§ 1.
Wybiera się Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku na kadencję w latach
2016 – 2019 w następującym składzie:
7
1. Badyński Marcin
2. Dawidczyk Halina Małgorzata
3. Fabian Zenon
4. Fret – Płóciennik Katarzyna
5. Gryczyński Franciszek
6. Kasprzak Zbigniew
7. Mosiężny Michał
8. Pabjan Jacek
9. Rosiak Wanda
10. Stawska Dagmara
11. Sztrymer Bożena
12. Urbaniak Cecylia
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
11)
„Uchwała nr 11/2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru delegata Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VI Kongresu
Spółdzielczości
Stosownie do postanowienia § 75 pkt 12) Statutu Spółdzielni uchwala się co następuje:
I.
Delegatami Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku na zjazd przedkongresowy poprzedzający
VI Kongres Spółdzielczości wybiera się Panów Janusza Badyńskiego i Jerzego Pawłowskiego .
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Podpisy członków zespołu:
1) (-) Marcin Derucki
2) (-) Lidia Skonieczna
3) (-) Krzysztof Oleksy
4) (-) Urszula Basińska
5) (-) Krzysztof Kurz
6) (-) Paweł Grzelak
7) (-) Janusz Badyński
8) (-) Jacek Puszczewicz
9) (-) Jadwiga Tylki
10) (-) Janina Król
Protokolant:
(-) Krystyna Rutkowska