Informacja

Informacja

Tutaj znajdą Państwo  c.d informacji dot. Walnego Zgromadzenia

opinia niezależnego biegłego rewidenta

oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok.