WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TĘCZA” W TURKU,
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 76 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI
ZWOŁUJE WALNE ZGROMADZENIE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TRZECH CZĘŚCIACH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH I MIEJSCACH:

W DNIU 20 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 17.00 W W SALI OSP W UNIEJOWIE

CZĘŚĆ III – obejmująca:
a) członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości w Uniejowie:
ul.: Szkolna 1; Targowa 9 a i 9 b; I. Bojakowskiej 4 ; Mickiewicza 2 i 2 a; działka położona w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowana lokalami o innym przeznaczeniu
b) członków oczekujących

W DNIU 21 CZERWCA 2017 r . O GODZ. 17.00 W KLUBIE „TĘCZA” PRZY UL. Spółdzielców  4 W TURKU
CZĘŚĆ I – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:

ul. Kączkowskiego 22; ul. Składkowskiego 1, Orzeszkowej 1, 3 i 5; ul. Spółdzielców 2; ul. Spółdzielców 1, 3, 5, 7, 9 i Kączkowskiego 12; ul. Spółdzielców 16, 18, 20, 22, 24 i 26; ul. Spółdzielców 6, 8, 10, 12 i 14; Kolska Szosa 7a; ul. Kolska Szosa 12
i 14; ul. Kościuszki 10, 12 i 14; ul. Kączkowskiego 2 i 4; al. J. Piłsudskiego 3;
ul. Milewskiego 2 i 4; ul. Browarna 3; ul. Uniejowska 19 i 21; ul. Targowa 10
w Tuliszkowie; działki położone w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowane lokalami o innym przeznaczeniu

W DNIU 23 CZERWCA 2017 r . O GODZ. 17.00 W KLUBIE „TĘCZA” PRZY
UL. SPÓŁDZIELCÓW 4 W TURKU

CZĘŚĆ II – obejmująca:
a) członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i lokali
o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:

ul. Os. Wyzwolenia 1; Os. Wyzwolenia 2; Os. Wyzwolenia 3; Os. Wyzwolenia 3a;
Os. Wyzwolenia 4 i 5; Os. Wyzwolenia 6; Os. Wyzwolenia 7; ul. Kard.
S. Wyszyńskiego 5; Os. Wyzwolenia 8; Os. Wyzwolenia 9; Os. Wyzwolenia 10
i 11; Os. Wyzwolenia 12; Os. Wyzwolenia 13, 14 i 15; Os. Wyzwolenia 16;
Os. Wyzwolenia 17 i 18; Os. Wyzwolenia 19; ul. POW 8; działki położone
w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowane lokalami
o innym przeznaczeniu

b) członków oczekujących
Projekt porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia i powołanie Prezydium.
2. Przedstawienie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory komisji:
a) mandatowej,
b) wyborczej,
c) skrutacyjnej
d) wnioskowej.
5. Sprawozdanie komisji mandatowej w przedmiocie liczby członków uczestniczących w części Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r. oraz z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia w 2016 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
d) podziału nadwyżki bilansowej,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Wybory delegata i zastępcy delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
11. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
12. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez komisje wnioskową.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał wymienione
w porządku obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku przy al. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 17 (sekretariat) , poczynając
od 05 czerwca 2017 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z tymi dokumentami
w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.00

Ponadto Zarząd Spółdzielni informuje, że kandydatów na delegata i na zastępcę delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych należy zgłaszać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółdzielni w Turku przy al. Piłsudskiego 1, pokój nr 17. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata
w przedmiocie zgody na kandydowanie.