Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TĘCZA” W TURKU, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 76 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI ZWOŁUJE WALNE ZGROMADZENIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TRZECH CZĘŚCIACH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH I MIEJSCACH:

W dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w Klubie „Tęcza” przy ul. Spółdzielców 4 w Turku

Część I – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:ul. Kączkowskiego 22; ul. Składkowskiego 1, Orzeszkowej 1, 3 i 5; ul. Spółdzielców 2; ul. Spółdzielców 1, 3, 5, 7, 9 i Kączkowskiego 12; ul. Spółdzielców 16, 18, 20, 22, 24 i 26; ul. Spółdzielców 6, 8, 10, 12 i 14; Kolska Szosa 7a; ul. Kolska Szosa 12i 14; ul. Kościuszki 10, 12 i 14; ul Kączowskiego 2 i 4;  al. J. Piłsudskiego 3; ul. Milewskiego 2 i 4; ul. Browarna 3; ul. Uniejowska 19 i 21; ul. Targowa 10 w Tuliszkowie; działki położone w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowane lokalami o innym przeznaczeniu

W dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w Klubie „Tęcza” przy ul. Spółdzielców 4 w Turku

Część II – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:
ul.: Os. Wyzwolenia 1; Os. Wyzwolenia 2; Os. Wyzwolenia 3; Os. Wyzwolenia 3 a; Os. Wyzwolenia 4 i 5; Os. Wyzwolenia 6; Os. Wyzwolenia 7; Kard.
S. Wyszyńskiego 5; Os. Wyzwolenia 8; Os. Wyzwolenia 9; Os. Wyzwolenia 10 i 11; Os. Wyzwolenia 12; Os. Wyzwolenia 13, 14 i 15; Os. Wyzwolenia 16;
Os. Wyzwolenia 17 i 18; Os. Wyzwolenia 19; ul. POW 8; działki położone w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości,  zabudowane lokalami
o innym przeznaczeniu oraz członków oczekujących

W dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa przy ul. Szkolnej 2 w Uniejowie

Część III – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości w Uniejowie: ul.: Szkolna 1; Targowa 9 a i 9 b; 22 Lipca 4 ; Mickiewicza 2 i 2 a; działka położona w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowana lokalami o innym przeznaczeniu oraz członków oczekujących

Projekt porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgomadzenia obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia i powołanie Prezydium.
2. Przedstawienie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej
b) wnioskowej.
5. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie liczby członków uczestniczących w części Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
7. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia ze Spółdzielni i podjęcie uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni i podjęcie uchwały w tej
sprawie.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r. oraz z wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia w 2014 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
d) podziału nadwyżki bilansowej,
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
13. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez komisje wnioskową.
14. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał wymienione w porządku obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku przy al. J. Piłsudskiego 1, pokój nr 17 (sekretariat) , poczynając od 1 czerwca 2015 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z tymi dokumentami w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 14.00.