WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„TĘCZA” W TURKU,
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 76 UST. 1
STATUTU SPÓŁDZIELNI
ZWOŁUJE
WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w pięciu częściach w następujących terminach
i miejscach:

Część I – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych
i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:
ul. Kączkowskiego 22; ul. Składkowskiego 1 i Orzeszkowej 1, 3 i 5;
Spółdzielców 2; ul. Spółdzielców 1, 3, 5, 7 i 9 i Kączkowskiego 12;
ul. Spółdzielców 16, 18, 20, 22, 24 i 26; ul. Spółdzielców 6, 8, 10, 12 i 14;
działki położone w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowane
lokalami o innym przeznaczeniu
w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Klubie „Tęcza”przy ul. Spółdzielców 4 w Turku;

Część II – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych
i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:
ul. Kolska Szosa 7a; ul. Kolska Szosa 12 i 14; ul. Kościuszki 10, 12, 14
i ul. Kączkowskiego 2 , 4; al. J. Piłsudskiego 3, ul. Milewskiego 2 i 4,
ul. Browarna 3; ul. Targowa 10 w Tuliszkowie; działki położone w
sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowane lokalami o innym
przeznaczeniu
w dniu 17 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Klubie „Tęcza”
przy ul. Spółdzielców 4 w Turku;

Część III – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych
i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:
ul. Uniejowska 19 i 21; Os. Wyzwolenia 1; Os. Wyzwolenia 2;
Os. Wyzwolenia 3; Os. Wyzwolenia 3a; Os. Wyzwolenia 4 i 5; Os.
Wyzwolenia 6; Os. Wyzwolenia 7; ul. POW 8; działki położone w sąsiedztwie
wymienionych nieruchomości, zabudowane lokalami o innym przeznaczeniu
w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Klubie „Tęcza”
przy ul. Spółdzielców 4 w Turku

Część IV – obejmująmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych
i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości:
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5; Os. Wyzwolenia 8; Os. Wyzwolenia 9;
Os. Wyzwolenia 10 i 11; Os. Wyzwolenia 12; Os. Wyzwolenia 13, 14 i 15;
Os. Wyzwolenia 16; Os. Wyzwolenia 17 i 18; Os. Wyzwolenia 19; działki
położone
w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowane lokalami o innym
przeznaczeniu
oraz członków oczekujących
w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w Klubie „Tęcza”
przy ul. Spółdzielców 4 w Turku;

Część V – obejmująca członków uprawnionych do lokali mieszkalnych
i lokali o innym przeznaczeniu położonych w obrębie nieruchomości w
Uniejowie:
ul. Szkolna 1; Targowa 9 a i 9 b; 22 Lipca 4 ; Mickiewicza 2 i 2 a; działka
położona w sąsiedztwie wymienionych nieruchomości, zabudowana lokalami
o innym przeznaczeniu
oraz członków oczekujących
w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w sali OSP w Uniejowie,
ul. Bł. Bogumiła 13.

Projekt porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia i powołanie Prezydium.
2. Przedstawienie regulaminu obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory komisji:
a) mandatowej
b) wyborczej
c) skrutacyjnej
d) wnioskowej.
5. Sprawozdanie komisji mandatowej w przedmiocie liczby członków
uczestniczących w części Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2015 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 r. oraz z wykonania uchwał
Walnego Zgromadzenia w 2015 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków wynikających z lustracji
Spółdzielni.
10. Wybory Rady Nadzorczej Spółdzielni.
11. Wybory dwóch delegatów Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VI
Kongresu Spółdzielczości
12. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni,
d) podziału nadwyżki bilansowej,
e) wniosków wynikających z lustracji
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć.
14. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez komisje wnioskową.
15. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania i projekty uchwał
wymienione w porządku obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku przy al. J. Piłsudskiego 1,
pokój nr 17 (sekretariat) , poczynając od 30 maja 2016 r. Członkowie
Spółdzielni mogą zapoznać się z tymi dokumentami w każdy dzień
roboczy w godzinach od 9.00 do 14.00.
Ponadto Zarząd Spółdzielni informuje, że kandydatów na członków
Rady Nadzorczej oraz na dwóch delegatów na zjazd przedkongresowy
VI Kongresu Spółdzielczości należy zgłaszać na piśmie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2016 r. w siedzibie
Spółdzielni w Turku przy al. Piłsudskiego 1, pokój nr 17. Zgłoszenie
powinno zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania osoby
zgłaszającej oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata . Do
zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata w przedmiocie zgody
na kandydowanie.