WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SM „TĘCZA” W TURKU W 2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SM „TĘCZA” W TURKU W 2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TĘCZA”
W TURKU W 2015 r.
1) Nr 1/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni;
2) Nr 2/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r w sprawie wykreślenia z rejestru
członków Spółdzielni ;
3) Nr 3/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej;
4) Nr 4/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
rocznego Zarządu;
5) Nr 5/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego;
6) Nr 6/2014 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie podziału nadwyżki
bilansowej;
7) Nr 7/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Zdzisławowi Jezierskiemu;
8) Nr 8/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Jerzemu Pawłowskiemu;
9) Nr 9/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Grażynie Cepowskiej;
10) Nr 10/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie oznaczenia najwyższej
sumy zobowiązań;
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Uchwała nr 6 /2015
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(jednolity tekst w Dz. U. z 2013, poz. 1443), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) i § 75 pkt
4 Statutu uchwala się co następuje:

I.
Nadwyżkę bilansową za 2014 r. w wysokości 266.304,10 zł (słownie zł: dwieście
sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta cztery 10/100 ) przeznacza się jak następuje:
a) w części obejmującej kwotę 219.898,12 zł (słownie zł: dwieście dziewiętnaście
tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 12/100) na pełne pokrycie różnicy między
kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie obciążającym członków i
przychodami tej gospodarki,
b) w pozostałej części obejmującej kwotę 46.405,98 zł (słownie zł: czterdzieści sześć
tysięcy czterysta pięć 98/100) na pokrycie kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w zakresie obciążającym członków w 2015 r.
II.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – –

„Uchwała nr 10/2015
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć
Stosownie do przepisów art. 38 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo
spółdzielcze (jednolity tekst w Dz. U. z 2013, poz. 1443) i § 75 pkt 7 Statutu
Spółdzielni uchwala się co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
do zaciągnięcia w okresie do Walnego Zgromadzenia w 2016 r. zobowiązań
na łączną sumę 9.000. 000.000 zł (słownie zł: dziewięć milionów 00/100).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”